Ο Ταμπλίστας έχει διαθέσιμες τις εξής λειτουργίες

 • Σύνταξη και αποστολή νέας παραγγελίας

 • Επεξεργασία υφιστάμενης παραγγελίας

 • Έκδοση Απόδειξης ή επανεκτύπωση

 • Μεταφορά ειδών σε άλλο τραπέζι ή σε άλλο χειριστή

 • Κατάσταση τραπεζιών

 • Είσπραξη χρημάτων (κλείσιμο τραπεζίου)

 • Έκδοση ή επανεκτύπωση Ζ, Χ

 • Έκπτωση σε νέες ή υφιστάμενες παραγγελίες

 • Ακύρωση παραστατικού

 • Έκδοση Τιμολογίου

 • Ρύθμιση λειτουργίας Self Sevice

 • Λειτουργίες Delivery (διαχείριση πελατολογίου, σύνταξη παραγγελιών delivery με τα στοιχεία των πελατών, αποστολή παραγγελιών και χρέωση τους σε μεταφορείς)

Ο χειριστής μπορεί ανάλογα με το επίπεδο που του καθορίζετε να βλέπει μόνο τις δικές του παραγγελίες (απλός χρήστης), όλες τις παραγγελίες του πόστου (ανώτερος χρήστης) ή όλες τις παραγγελίες.