Το τερματικό σερβιτόρου, ανάλογα με τα δικαιώματα που δίνει ο διαχειριστής σε κάθε υπάλληλο, μπορεί να κάνει σύνταξη νέας παραγγελίας με επιλογή έξτρα ανά είδος που διαμορφώνουν την τιμή, τροποποίηση υπάρχουσας παραγγελίας, προβολή ανοικτών τραπεζιών, επιλεκτική ή συνολική είσπραξη ειδών από τραπέζι, έκδοση απόδειξης ανά τραπέζι, μεταφορά ειδών σε άλλο τραπέζι, έκπτωση είτε κατά την σύνταξη παραγγελίας είτε εκ των υστερών, έκδοση τιμολογίου, επανεκτύπωση παραγγελίας ή απόδειξης, έκδοση Ζ ή Ζ, επανεκτύπωση αναφοράς Ζ, μαζική επανεκτύπωση αποδείξεων και δελτίων παραγγελίας κ.α.

Κατά την σύνταξη παραγγελίας μπορεί ο χειριστής να επιλέξει ανά είδος την σειρά ετοιμασίας (όλα μαζί, πρώτα, δεύτερα, επιδόρπια). Επίσης μπορεί να επιλέξει έξτρα για κάθε είδος τα οποία τροποποιούν αυτόματα την τιμή του είδους. Επιπρόσθετα υπάρχει υποστήριξη για είδη με μονάδα μέτρησης το κιλό αντί το τεμάχιο. Για αυτά τα είδη μπορεί ο χείριστης να εισαγάγει το βάρος τους και αυτόματα προσαρμόζεται η τιμή.

Ο χειριστής έχει διαθέσιμες τις εξής λειτουργίες

  • Σύνταξη και αποστολή νέας παραγγελίας με είδη, ειδή με μονάδα μέτρησης το κιλό, έξτρα και σειρά ετοιμασίας (πρώτα, δεύτερα κτλ)

  • Επεξεργασία υφιστάμενης παραγγελίας

  • Ολική ακύρωση υφιστάμενης παραγγελίας
  • Έκδοση Απόδειξης (για όλα τα είδη στο τραπέζι ή ανά είδος)

  • Έκδοση Τιμολογίου
  • Μεταφορά ειδών σε άλλο τραπέζι και άλλο χειριστή (ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης)

  • Κατάσταση τραπεζιών (τραπέζια για έκδοση απόδειξης, τραπέζια για είσπραξη)

  • Είσπραξη χρημάτων – κλείσιμο τραπεζίου (για όλα τα είδη στο τραπέζι ή ανά είδος)

  • Εκπτωση σε επιλεγμένα είδη (ή σε όλα) σε κάποιο τραπέζι. Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργποιηθεί ή να απαιτεί PIN.

Ο σερβιτόρος μπορεί ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας του να βλέπει μόνο τις δικές του παραγγελίες (απλός χρήστης), όλες τις παραγγελίες του πόστου (ανώτερος χρήστης) ή όλες τις παραγγελίες (διαχειριστής π.χ. ταμπλίστας).